Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Datum: 03 juli 2018

 1. De algemene voorwaarden van Quality Time zijn van toepassing op iedere relatie tussen Quality Time en de niet-natuurlijke persoon die diensten en producten van Quality Time afneemt (de "Gebruiker"). Quality Time wordt gerund door Opmerken B.V.
 2. De Gebruiker stemt in met deze voorwaarden door, voor zover het gebruik van de dienst(en) van Quality Time registratie vereist, registratiegegevens te verzenden en de registratieprocedure te bevestigen middels de link die Quality Time in een e-mail naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres stuurt.
 3. De door de Gebruiker opgegeven informatie bij het registreren, benodigd voor registratie en aanmelding van producten of diensten van Quality Time, is steeds naar waarheid ingevuld. De Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
 4. Met het instemmen van deze algemene voorwaarden gaat de Gebruiker akkoord met opname van het e-mailadres van de Gebruiker in de database van Quality Time. Quality Time mag het e-mailadres en telefoonnummer van de Gebruiker gebruiken om nieuwsbrieven, acties of speciale aanbiedingen (van de partners) van Quality Time te sturen of telefonisch contact hierover op te nemen. De Gebruiker kan zich te allen tijde uitschrijven voor nieuwsbrieven door gebruik te maken van de uitschrijflink in de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar info@ikwilqualitytime.nl met vermelding van de naam van de Gebruiker en het e-mailadres dat door de Gebruiker is geregistreerd.
 5. Na registratie bij Quality Time kan de Gebruiker deelnemen aan het spaarprogramma. De Gebruiker dient daartoe de barcodes, grossierslijsten of een machtiging naar Quality Time op te sturen. De gegevens die in een bepaalde periode zijn ingestuurd koppelt Quality Time aan de gegevens van de Gebruiker in de database van Quality Time. Met het instemmen van deze algemene voorwaarden geeft de Gebruiker aan Quality Time toestemming deze gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, onder meer maar niet beperkt tot marktbewerking door Quality Time, verbetering van de informatie op de website van Quality Time en diverse uitingen van Quality Time.
 6. De eventueel door Quality Time aan de Gebruiker verstrekte wachtwoorden en/of gebruikersnamen zijn strikt aan de Gebruiker gebonden en dienen steeds geheim gehouden te worden.
 7. Quality Time zal de van de Gebruiker verkregen persoonlijke gegevens aangaande de contactpersoon slechts gebruiken voor communicatie met de contactpersoon, het verzenden van informatie van producten en diensten van Quality Time, het bijhouden van de verzonden informatie aan de Gebruiker via de contactpersoon en het onderhouden van het contact tussen Quality Time en de Gebruiker.
 8. Indien de Gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, tekort schiet in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomsten met Quality Time of anderszins handelt in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft Quality Time het recht, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade aan de Gebruiker, overeenkomsten met de Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 9. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom die ten aanzien van de producten of diensten dan wel de website van Quality Time kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Quality Time of haar licentiegevers. Over de door Gebruiker aan Quality Time ter beschikking gestelde informatie en foto’s heeft Quality Time een onbeperkt en niet opzegbaar recht die informatie in het kader van haar bedrijfsvoering te verveelvoudigen of openbaar te maken. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Quality Time mogen geen foto’s, teksten en andere auteursrechtelijk beschermde inhoud van Quality Time worden gekopieerd en openbaar gemaakt.
 10. Quality Time houdt alle informatie op de website zo volledig en actueel als redelijkerwijs mogelijk is. Quality Time geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van welke informatie op de website dan ook. Quality Time is niet aansprakelijk voor de onjuistheid van informatie op haar websites, noch voor schade als gevolg van het gebruik van haar diensten, zoals het downloaden van gegevens of programmatuur.
 11. De Gebruiker zal Quality Time vrijwaren voor alle aanspraken van derden, gebaseerd op de bewering dat de handelwijze van Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van die derden en op de door Gebruiker aan Quality Time ter beschikking gestelde informatie en foto's. De Gebruiker zal Quality Time vrijwaren voor alle aanspraken van derden als gevolg van handelingen van de Gebruiker in strijd met deze algemene voorwaarden, het tekortschieten in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomsten met Quality Time of handelingen van de Gebruiker anderszins in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 12. Quality Time behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
 13. Het is Quality Time toegestaan om gebruik te maken van diensten van externe advertentiebedrijven (o.a. Google en Doubleclick) om advertenties weer te geven wanneer de Gebruiker de website van Quality Time bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk cookies die het bezoek bijhoudt van de Gebruiker aan de website van Quality Time of aan andere websites, om advertenties weer te geven over goederen en services waarin de Gebruiker wellicht geïnteresseerd is. Quality Time is niet verantwoordelijk voor de cookies van deze advertentiebedrijven.
 14. Quality Time maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van computers. De cookies van Quality Time kunnen de computer van de Gebruiker of de bestanden die op de computer van de Gebruiker staan niet beschadigen. De cookies van Quality Time bevatten geen persoonlijke gegevens zoals een naam of telefoonnummer. De cookies van Quality Time houden door de Gebruiker bezochte websites bij, de internetserviceprovider van de Gebruiker, het type browser en het besturingssysteem van de Gebruiker. Deze cookies worden onder andere gebruikt om de voorkeuren van de Gebruiker bij te houden en advertenties op de websites die de Gebruiker bezoekt beter op de behoeften en interesses van de Gebruiker af te stemmen, om te voorkomen dat de Gebruiker een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Daarnaast worden cookies ook gebruikt om de Gebruiker buiten de website van Quality Time voor de Gebruiker interessante advertenties te tonen. De cookies stellen Quality Time in staat het bestellen van producten, het meedoen aan sweepstakes en prijsvragen en het aanbieden van andere functies op haar websites voor de Gebruiker te vergemakkelijken.
 15. Alle geschillen tussen de Gebruiker en Quality Time worden beheerst door Nederlands recht en zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. 
Quality Time ® 2024    Contact    Algemene voorwaarden    Juridisch    Privacyverklaring    Cookiebeleid